Loading...

(Just one moment)

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Máme radi Rastislavice, o.z.

Článok I. Úvodné ustanovenia

Názov: Máme radi Rastislavice, o.z.
Sídlo: Rastislavice, Hlavná 367/110, 941 08 Rastislavice
Je to dobrovoľná záujmová organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v bode III.

Článok II. Hlavná činnosť

Máme radi Rastislavice, o.z. bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných, kultúrnych a športových hodnôt:

 • organizovanie školení, spoločenských aktivít, kurzov, besied, výstav, prezentácií, relaxačných a tvorivých programov, programov v prírode na napĺňanie cieľov združenia,
 • organizovanie pobytov, táborov a stretnutí pre deti, mládež a dospelých,
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových a športových podujatí, výmenných pobytov, záujmových aktivít s cieľom rozvíjať vedomosti a zručnosti,
 • reklamná a marketingová činnosť,
 • informačná a publikačná činnosť,
 • budovanie kontaktov na partnerské organizácie v zahraničí,
 • spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z domácich aj zahraničných zdrojov,
 • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu,

Článok III. Ciele Máme radi Rastislavice, o.z.

Realizáciou hlavnej činnosti chce Máme radi Rastislavice, o.z. plniť tieto ciele:

 • Budovať zdravé sebavedomie občanov a občianok, a tým ich aktívne zapájať do pôsobenia v obci, v spoločnosti,
 • podporovať vzťah k vidieku, kultúre, športu a vzdelaniu,
 • obnoviť staré tradície a tvoriť nové,
 • zakladať obecné súťaže, podporovať rozvoj športu ako napríklad hokejbal, tanec, futbal, stolný tenis,
 • organizovať kultúrne podujatia,
 • organizovať brigády pre krajšiu obec,
 • podporovať rozvoj obce vo všetkých smeroch, budovať lepšie životné prostredie v obci,
 • podporovať rozvoj spolupráce v obci,
 • vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojenie voľno časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov/iek obce Rastislavice a okolia,
 • realizovať publikačnú a vydavateľskú činnosť,
 • budovať a rekonštruovať zelené zóny,
 • budovať a rekonštruovať cesty, chodníky, prípadne iné stavby.

Článok IV. Členstvo v združení

Vznik členstva
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom/kou môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členom/kou združenia môžu byť osoby staršie ako 18 rokov.
Správna rada vedie aktuálny zoznam členov/niek.
Členmi/kami združenia môžu byť aj iné právnické alebo fyzické osoby, pokiaľ chcú svojou činnosťou napomôcť dosiahnuť ciele tohto združenia.
O členstve rozhoduje Správna rada združenia.

Zánik členstva
Členstvo zaniká:

 • oznámením,
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena/ky o vystúpení zo združenia,
 • vylúčením za vážne porušenie stanov alebo poškodzovanie združenia; o vylúčení rozhoduje Správna rada, resp. riaditeľ/ka,
 • zánikom združenia,
 • smrťou člena/ky,

V prípade zániku členstva zaniká aj mandát v Správnej rade resp. pozícia riaditeľa/ky alebo revízora/ky.

Práva členov/iek
Každý člen/ka má právo:

 • Podieľať sa na činnosti združenia,
 • využívať majetok a služby združenia v poskytovanom rozsahu a vyvíjať činnosť v zmysle stanov a cieľov organizácie,
 • byť informovaný/á o činnosti združenia,
 • podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • používať symboliku Máme radi Rastislavice, o.z. v súlade so stanovami, cieľmi a vnútornými smernicami,
 • byť uvoľnený z funkcií v orgánoch organizácie na vlastnú žiadosť.

Povinnosti člena/ky
Každý člen/ka je povinný:

 • chrániť majetok a záujmy združenia,
 • dodržiavať stanovy a vnútorné smernice,
 • vykonávať zodpovedne funkcie v orgánoch združenia, do ktorých bol zvolený/á a ktoré prijal/a,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok V. Organizačná štruktúra a orgány
Vymedzenie pojmov
Organizačnú štruktúru Máme radi Rastislavice, o.z. tvoria nasledovné sekcie:

 • Správna rada na čele s predsedom/kyňou,
 • Riaditeľ/ka združenia,
 • Revízor/ka.

Správna rada
Správna rada má troch členov/ky. Prvými členmi správnej rady sa stávajú členovia prípravného výboru. Členom/kou správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Správna rada:

 • schvaľuje rozpočet združenia,
 • schvaľuje plán činnosti,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku,
 • rozhoduje o zániku dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením,
 • volí členov/ky správnej rady,
 • odvoláva členov/ky správnej rady,
 • volí a odvoláva predsedu/kyňu správnej rady, ako aj riaditeľa/ku,
 • volí a odvoláva revízora/ku,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa/ky konať v mene združenia.

Správna rada sa schádza raz ročne a tiež vždy, keď ju zvolá predseda/kyňa správnej rady. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov/iek. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Správna rada môže vydať rokovací poriadok správnej rady. Predseda/kyňa správnej rady koná v mene združenia samostatne.

Riaditeľ/ka združenia
Riaditeľ/ka je, spolu s predsedom/kyňou správnej rady, štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene.

 • Za riaditeľa/ku môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Riaditeľ/ka združenia predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok.
 • Riaditeľ/ka združenia môže požiadať predsedu/kyňu správnej rady o zvolanie správnej rady.
 • Riaditeľ/ka združenia je oprávnený/á zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 • Riaditeľa/ku volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľa/ku správna rada odvolá, ak:

 • bol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa/ky, alebo za úmyselný trestný čin,
 • o to sám/a požiada.

Riaditeľa/ku môže správna rada odvolať, ak:

 • nie je schopný/á podľa zdravotného posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 • koná v rozpore s vnútornými predpismi alebo štatútom,
 • to navrhol/a revízor/ka, alebo člen/ka správnej rady.

Riaditeľ/ka koná v mene združenia samostatne.

Revízor/ka
Revízor/ka je kontrolný orgán združenia, ktorý dohliada na činnosť občianskeho združenia.

 • Revízora/ku volí správna rada.
 • Revízor/ka je funkcia dobrovoľná a neplatená.

Revízor/ka:

 • je oprávnený/á nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom a či združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so stanovami a poslaním,
 • skúma ročnú účtovnú závierku a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
 • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 • navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje záujem združenia,
 • podáva správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa/ky,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

Článok VI. Zásady hospodárenia
Právna subjektivita a zodpovednosť
Právnu subjektivitu má Máme radi Rastislavice, o.z. ako celok, pričom predseda/kyňa Správnej rady a riaditeľ/ka môžu konať v mene organizácie. Výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. Za hospodárenie je zodpovedná Správna rada, riaditeľ/ka, ako i každý člen/ka združenia, ktorému boli zverené prostriedky alebo majetok Máme radi Rastislavice, o.z. .

Príjmy
Príjmy Máme radi Rastislavice, o.z. tvoria:

 • členské príspevky,
 • príjmy z hlavnej činnosti,
 • príjmy z dotácií,
 • príjmy z grantov,
 • dobrovoľné dary a príspevky od právnických aj fyzických osôb,
 • iné príjmy,
 • príjmy z podielu zaplatenej dane.

Majetok organizácie slúži na všestranný rozvoj a ekonomické zabezpečenie.

Článok VII. Zánik Máme radi Rastislavice, o.z.
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora/ku. Likvidátor/ka najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Likvidátor/ka oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Prípravným výborom na jeho zasadnutí dňa 10.6.2015. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.